• config

  Nowa edycja 2018: Odpowiedzialność prawna i zawodowa szefa magazynu oraz specjalisty bhp w obszarze bezpieczeństwa procesów składowania

   

  2- dniowe warsztaty szkoleniowe dla każdego szefa magazynu i specjalisty z obszaru bhp

  – przegląd kluczowych obszarów zachowania bezpieczeństwa w magazynie i zabezpieczenie personalnej odpowiedzialności za uchybienia; stan prawny: luty 2018

   

  Odpowiedzialność prawna i zawodowa szefa magazynu oraz

  specjalisty bhp w obszarze bezpieczeństwa procesów składowania

  ***warsztaty praktyków***

   

  7-8 lutego 2018 r., Poznań

   

  PROGRAM WARSZTATÓW

   

  DZIEŃ 1. Uwarunkowania prawne, sankcje i odpowiedzialność zarządcy

   

  CZĘŚĆ I. Obowiązki szefa magazynu i specjalisty bhp w obszarze bezpieczeństwa obiektu – odpowiedzialność i konsekwencje uchybień w świetle legislacji

  - wybrane zagadnienia:

  • Kluczowe dla każdego szefa magazynu i specjalisty bhp podstawy prawne - katalog aktów prawnych, obowiązkowe regulacje; stan prawny: luty 2018
  • Prawa i obowiązki pracowników w obszarze bhp - konsekwencje nieprzestrzegania praw i niewypełniania obowiązków dla pracodawcy i pracownika
  • Analiza ryzyka na stanowisku pracy i identyfikacja zagrożeń w obszarze składowania - procedura i jej newralgiczne elementy
  • Checklista: Wymagane dokumentacje, procedury i instrukcje wynikające z regulacji prawnych

  CZĘŚĆ II. Właściwa organizacja pracy w procesach logistyki wewnątrzzakładowej – identyfikacja obszarów niebezpiecznych i podział odpowiedzialności za zdarzenia na magazynie

  - wybrane zagadnienia:

  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (postępowanie, odpowiedzialność)
  • Budowa systemy pierwszej pomocy i zabezpieczania miejsca wypadku
  • Odpowiedzialność prawna osób kierujących pracownikami
  • Odpowiedzialność prawna i materialna pracowników
  • Delegowanie, nadzór i koordynacja przebiegu pracy - nad którymi procesami szef zawsze musi czuwać?

  CZĘŚĆ III. Organizacja przestrzeni magazynu, procesu składowania, transportowania oraz przemieszczania ładunków – odpowiedzialność szefa za negatywny wpływ na pracowników i na otoczenie magazynu

  - wybrane zagadnienia:

  • Wymagania minimalne i zasadnicze maszyn i urządzeń magazynowych stawiane przez dyrektywy maszynową i narzędziową
  • Oznakowanie przestrzeni magazynowej w zależności od jej rodzaju i spełnianych funkcji - kryteria poprawności
  • Zabezpieczenie przestrzeni stwarzających szczególne zagrożenie (działanie substancji chemicznych, strefy zagrożone wybuchem, hałas i drgania itp.) - minimalizowanie wpływu na pracowników i na otoczenie magazynu, możliwe konsekwencje zaniechań

  CZĘŚĆ IV. Kontrole organów państwowych - sankcje i najczęściej stwierdzane uchybienia, kary nakładane na szefów magazynów

  • Urząd Dozoru Technicznego i Państwowa Straż pożarna
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Nakazy i zakazy użytkowania w podziale na obszary podlegające kontroli
  • Grzywny i zarzuty karne - najcięższe konsekwencje, jak ich unikać?

  CZĘŚĆ V. Katalog typowych "bolączek" magazynu - wybrane przykłady, omówienie w świetle zagrożenia bezpieczeństwa i konsekwencji dla osób zarządzających przestrzenią magazynową

   

  DZIEŃ 2. Warsztaty praktyczne: Kształtowanie bezpieczeństwa infrastruktury magazynu oraz bezpieczeństwa pracowników

   

  CZĘŚĆ I. Drogi transportowe wewnątrzzakładowe – zastosowanie w praktyce normy PN-68/M-78010

  • Zaprojektowanie dróg transportowych oraz rozmieszczenie elementów mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu, zgodnie z wytycznymi projektowymi, przepisami i normami, rodzajem składowanych materiałów i dostępnym wyposażeniem, przepisami i zasadami BHP oraz PPOŻ
  • Weryfikacja przygotowanych planów, konsultacje z trenerem

  CZĘŚĆ II. Wymagania minimalne i zasadnicze maszyn i urządzeń w magazynie – zastosowanie w praktyce dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE i narzędziowej 2009/104/WE

  • Ćwiczenia na bazie wybranych realizacji, studia przypadku
  • Analiza stanu bezpieczeństwa maszyn pod względem spełnienia wymagań minimalnych i zasadniczych
  • Rekomendacje rozwiązań technicznych prowadzących do spełnienia przez maszynę wymagań zasadniczych i minimalnych

  CZĘŚĆ III. Analiza ryzyka zawodowego stanowisk pracy na magazynie – zastosowanie w praktyce metody RISC SCORE

  • Ćwiczenia na bazie wybranych realizacji, studia przypadku
  • Identyfikacja zagrożeń występujących na stanowiskach pracy
  • Szacowanie poziomów ryzyka
  • Rekomendacje działań korygujących celem minimalizacji poziomu ryzyka zawodowego

  CZĘŚĆ IV. Regały magazynowe – eksploatacja, przeglądy, wymagania – zastosowanie w praktyce normy PN-EN 15635-2010

  • Ćwiczenia na bazie wybranych realizacji, studia przypadku
  • Zasady montażu
  • Przeglądy okresowe
  • Konieczność wycofania z użytkowania elementów konstrukcyjnych, osprzętu, palet

   

  SZCZEGÓŁY PROGRAMU WARSZTATÓW ››› 

  Oferta: automatyka magazynowa, case study, centrum logistyczne, dystrybucja, logistyka, magazyn, magazynier, operator logistyczny, palety, regały, studia przypadków, system wms, wózek widłowy, wózki widłowe

  Background Image

  Header Color

  :

  Content Color

  :