Nowe rozwiązania w zakresie procedur i technologii smarowniczych

 

W nowoczesnym podejściu do gospodarki smarnej stawia się na kompleksowe programy zarządzania gospodarką smarowniczą. Stąd też w pierwszej kolejności istotna jest lokalizacja oraz stała aktualizacja punktów smarowniczych, a także dobór i unifikacja środków smarnych. Zwraca się uwagę na wdrożenie harmonogramu smarowania, monitorowanie parametrów fizykochemicznych olejów w eksploatacji oraz pielęgnację pracujących olejów.

 

Nie mniej ważna jest wymiana oraz uzupełnianie olejów i smarów, a także prowadzenie magazynu środków smarnych oraz logistyki dostaw. Istotną rolę odgrywa też gospodarka odpadami powstałymi podczas świadczenia usługi oraz szkolenia dla pracowników serwisu i pracowników zajmujących się utrzymaniem ruchu.

 

Filozofia gospodarki smarnej

Jako pokazuje praktyka, nowoczesne podejście do gospodarki smarnej odbywa się w kilku ściśle zaplanowanych etapach. Nie mając odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, bardzo często korzysta się z usług firm konsultingowych. Należy pamiętać, aby na etapie wyboru takiej firmy, nie brać pod uwagę wyłącznie ceny, lecz jakość świadczonych usług, a co najważniejsze – doświadczenie w konkretnej branży.

Nie można zapominać o odpowiednim szkoleniu personelu w fabryce w zakresie racjonalnej gospodarki smarnej. Chodzi głównie o operatorów maszyn, serwisantów, specjalistów smarowania oraz menedżerów wszystkich szczebli. Warto zadbać o audyt smarowniczy oraz odpowiednie remonty, modernizacje i inne działania korygujące, których wdrożenie jest efektem audytu. Kluczową rolę odgrywa hydrodynamiczne wyczyszczenie i wypłukanie układów olejów. Jest to bardzo ważna kwestia, bowiem od niej zależy poprawny monitoring.

Ważny jest wybór wiarygodnego dostawcy optymalnych smarów i olejów. Oleje powinny być monitorowane łącznie z prowadzeniem analiz czystości oraz wilgotności. W nowoczesnym podejściu stawia się na integrowanie kilku metod diagnostycznych. Nie bez znaczenia jest prowadzenie czynnej profilaktyki utrzymania ruchu.

 

Smarowanie centralne

W praktyce zastosowanie znajduje przynajmniej kilka rodzajów układów centralnego smarowania. W układach kroplowo-natryskowych środek smarny jest dozowany ze zbiornika pompy w sposób bezpośredni lub poprzez rozdzielacze do dysz natryskowych. Układ taki jest w stanie dozować olej lub smar, zatem spektrum zastosowania obejmuje np. smarowanie wieńców zębatych lub łańcuchów. Z kolei w układach olejowo-powietrznych agregat olejowo-powietrzny podaje do punktów smarnych równolegle olej i powietrze przeznaczone do transportowania medium.

Istotną rolę w przemysłowych systemach smarowania odgrywają układy obiegowo-olejowe, gdzie agregat bazujący m.in. na pompie zębatej, regulatorach przepływu, zestawach filtrów, grzałkach, chłodnicach oraz czujnikach poziomu i temperatury odpowiada za pompowanie oleju do przekładni łożyska lub zespołu łożysk bezpośrednio bądź przez rozdzielacze. W następnej kolejności olej wraca do zbiornika agregatu. Zastosowanie systemów tego typu obejmuje aplikacje wymagające przepływu oleju o znacznych wydajnościach.

Układy obiegowo-olejowe stosuje się również w systemach chłodzenia. W układach wielotłokowych przewody są doprowadzone z pompy wielotłokowej w sposób bezpośredni do punktów smarnych. Istotną rolę odgrywa regulacja wydajności w efekcie odpowiedniego przełożenia przekładni lub bezpośrednio na elementach pompujących. Układy wielotłokowe uwzględnia się przede wszystkim w procesie smarowania urządzeń o niewielkiej liczbie punktów smarnych, które rozmieszczone są w stosunkowo niewielkiej odległości.

Dużą popularnością w przemysłowych instalacjach smarowania cieszą się układy jednoliniowe. W takim rozwiązaniu dwa główne przewody zasilające przechodzą przez rozdzielacze, które zasilają poszczególne punkty smarne. W momencie, gdy środek smarny dotrze do ostatniego rozdzielacza, a następnie do punktów smarnych, ciśnienie wzrasta, a cykl smarowania rozpoczynany jest od początku. Rozwiązania tego typu zazwyczaj uwzględnia się przy smarowaniu łożysk, ślizgów oraz panewek, zwłaszcza w przemyśle spożywczym i maszynowym. Nie mniejszym uznaniem cieszą się układy dwuliniowe, gdzie środek smarny jest doprowadzany do rozdzielaczy przez dwa główne przewody zasilające. Po zasileniu połowy punktów smarnych i wzroście ciśnienia na pierwszej linii tzw. przełącznik ciśnieniowy sygnalizuje konieczność przełączenia się na drugą linię zasilającą drugą połowę rozdzielaczy, po czym po doprowadzeniu środka do wszystkim rozdzielaczy następuje wzrost ciśnienia i przełącznik ciśnieniowy na końcu linii ponownie sygnalizuje konieczność przełączenia zasilania z powrotem na pierwszą linię. Układ dwuliniowy zazwyczaj znajduje zastosowanie przy smarowaniu urządzeń, które rozmieszczone są liniowo, a punkty smarne rozciągnięto na znacznej odległości.

Mówiąc o rodzajach centralnych układów smarowania, warto również wspomnieć o układach progresywnych. W rozwiązaniach tego typu pompa zasilająca odpowiada za doprowadzanie środka smarnego do rozdzielacza progresywnego lub do zespołu rozdzielaczy doprowadzających środek smarny bezpośrednio do punktów smarnych lub następnych rozdzielaczy progresywnych.

 

Nowoczesne środki smarne

Odpowiednie środki smarne oferowane są z myślą o aplikacjach, gdzie występuje narażenie na korozję oraz wymywanie wodą. Stąd też smary tego typu znajdują zastosowanie w marynarce, leśnictwie, rolnictwie oraz w maszynach budowlanych. Zakres temperatur pracy smaru wynosi od –20°C do 120°C, maksymalnie 130°C.

Warto zwrócić uwagę na smary, które są odporne na działanie wysokich temperatur i agresywnego środowiska. Odpowiedni smar można dobrać z myślą o smarowaniu zaworów w instalacji do transportu tlenu oraz innych agresywnych gazów. Dzięki zastosowaniu politetrafluoroetylenu jako zagęstnika smar zapewnia podwyższoną ochronę przed działaniem niekorzystnych warunków, takich jak wysokie obciążenia i temperatury oraz agresywne środowisko.

Specjalne środki smarne oferowane są z myślą o smarowaniu łożysk tocznych średnio- i wysokoobciążonych. Ważny jest przy tym niski moment rozruchowy, bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe oraz możliwość zastosowania w temperaturze od –40°C. Bardzo dobra przyczepność do powierzchni tarcia zapewnia długi czas pracy pomiędzy smarowaniami. Smary tego typu uwzględnia się w łożyskach pracujących na otwartej przestrzeni.

Interesujące rozwiązanie stanowią smary silikonowe w postaci żelu. Niektóre produkty tego typu są tiksotropowe. Należy podkreślić, że takie smary są środkami uszczelniającymi, izolującymi i pomocniczymi w tarciu i montażu. Ważne jest przy tym tłumienie drgań. Spektrum zastosowania bardzo często obejmuje aparaturę próżniową.

Oferowane na rynku oleje obróbcze nabyć można z myślą o łatwo i średnio wymagających operacjach obrabiania, takich jak toczenie, wiercenie, frezowanie metali lekkich i nieżelaznych oraz konwencjonalnej stali automatowej. Emulsje do obróbki metali powstają z kolei w efekcie rozpuszczania olejów emulgujących lub koncentratów syntetycznych w wodzie. Również i w tym przypadku należy mieć na uwadze kilka rodzajów substancji. Mikroemulsje jako ciecze obróbcze cechuje wiele zalet. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na możliwość pracy z większymi prędkościami skrawania metali żelaznych i kolorowych. Właściwość w tym zakresie w dużej mierze wynika z podwyższonej zdolności chłodzenia.

Ciecze syntetyczne bardzo często nazywa się roztworami substancji chemicznych. Są to ciecze obróbcze dostępne w postaci koncentratu o specjalnie dobranych substancjach chemicznych. Ciecze obróbcze nie zawierają oleju mineralnego. Zestawia się je na bazie wody, glikoli, produktów kondensacji alkanoamin i kwasu borowego, soli nieorganicznych oraz dodatków typu: inhibitory korozji i utleniania, smarnościowe, EP.

Oferowane na rynku pasty chłodzące są substancjami chłodzącymi i smarującymi w procesach związanych z obróbką skrawaniem. Podstawowe zadanie past chłodzących to zapobieganie przegrzaniu, a co za tym idzie – przedłużanie trwałości wierteł, frezów, rozwiertaków itp. Korzyścią jest również wygładzanie powierzchni narzędzia i zwiększanie prędkości obróbki.

 

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie gospodarką smarną

Nowoczesne procedury w zakresie smarowania nie obejdą się bez odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Typowy program jest w stanie uporządkować strukturę parku maszyn i urządzeń. Obsługa programu odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Ważne jest utworzenie specyfikacji dla poszczególnych punktów smarowania. Każdemu z nich przyporządkowane są określone zadania smarownicze oraz planowane terminy wykonania zadań profilaktycznych lub doraźnych z zestawieniem potrzebnych materiałów, nakładów robocizny i usług obcych. Tworzone są przy tym harmonogramy dla zadań wraz z ich optymalizacją z jednoczesnym przechowywaniem dokumentacji technicznej w postaci elektronicznej. Kluczową rolę odgrywa ewidencja i kontrolowanie stanów magazynowych. Z pewnością przyda się możliwość wygenerowania zestawień dla wszystkich elementów systemu. Jest możliwe porównywanie planowanych i faktycznych nakładów na utrzymanie ruchu urządzeń.

 

Przegląd oferty rynkowej

Aplikacja Ecol System IN zapewnia precyzyjne zaplanowanie kosztów dla dowolnego przedziału czasowego. Jest możliwa przy tym pełna kontrola realizacji zadań, zużycie materiałów, robocizny i wszelkich kosztów z tym związanych. Ważna jest przy tym poprawa organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz logistyki zaopatrzenia w materiały, części zamienne i podzespoły. Korzystając z tej aplikacji, zyskuje się zmniejszenie liczby dokumentów papierowych oraz poprawiana jest gospodarka olejami oraz zużytymi środkami smarnymi i innymi odpadami. Można przy tym zastosować kompleksowy serwis olejowy z dostępem do danych z poziomu strony WWW.

Oleje KVG produkowane są z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z zachowawczej przeróbki ropy naftowej. Oleje procesowe KVG ze względu na to, że uczestniczą w procesach technologicznych i wchodzą w skład gotowych wyrobów jako składnik surowcowy, charakteryzują się specyficznymi własnościami.

System smarowania Gacolus może zaopatrywać w środek smarny 16 punktów smarowniczych – w trybie samodzielnym lub z wykorzystaniem zewnętrznego źródła prądu. Jest możliwe tłoczenie oleju i smaru do klasy NLGI 3. Kluczową rolę odgrywa możliwość podłączenia do systemu sterowania maszyną. Ciśnienie tłoczenia wynosi do 70 bar. Ważna jest sygnalizacja awarii lub braku smaru.

Firma Orlen Oil ma w swojej ofercie serwis olejowy Power Service, który można podzielić na Mobilny Serwis Olejowy oraz Total Fluid Management. W ramach Mobilnego Serwisu Olejowego prowadzana jest obsługa przemysłowych układów olejowych, aplikacja olejów technologicznych, obsługa układów chłodząco-smarujących do obróbki metali, monitoring olejowy poprzez analizy cieczy roboczych oraz kwalifikowana oferta usług serwisowych Power Cut oraz Power Quench. Z kolei w obszarze TFM (Total Fluid Management) Orlen Oil oferuje wyspecjalizowane działania związane z przejmowaniem przekazywanych na zewnątrz przedsiębiorstwa prac obejmujących gruntowną obsługę gospodarki smarowniczej w formie outsourcingu. Głównym celem TFM jest redukcja kosztów eksploatacji olejów, smarów i płynów technologicznych realizowana w obszarach w zakresie planowania i realizacji procesu dostaw, magazynowania, eksploatacji, monitoringu i modyfikacji technologicznych oraz utylizacji.

Oleje hydrauliczne Statoil Hydraway Extreme znajdują zastosowanie przede wszystkim w kopalniach, hutach, a także w mobilnym sprzęcie hydraulicznym. Podstawowe cechy produktu to trwałość oraz odporność na starzenie. Oleje tego typu produkowane są z głęboko rafinowanych parafinowych olejów bazowych i odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Uwzględniono także dodatki zapobiegające utlenianiu się oleju, które zapewniają bardzo dobrą ochronę przed rdzewieniem i korozją. Oprócz tego powstrzymują nadmierne pienienie się oleju. Dodatek ZDDP (ditiofosforan cynku) chroni pracujące elementy przed zużyciem mechanicznym. Oleje HydraWay Extreme charakteryzują się ponadto bardzo dobrą filtrowalnością i stabilnością hydrolityczną.

 

Damian Żabicki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub w konfiguracji usługi. Polityka prywatności.