Zastosowanie olejów obiegowych w wybranych układach przemysłowych

 

Nowoczesne oleje obiegowe cechują się wysokim poziomem ochrony przed zużyciem w czasie eksploatacji ze względu na utrzymanie odpowiedniej lepkości oleju oraz dobrą stabilność na utlenianie.

Za wiodący trend na rynku olejów można uznać zmiany w zakresie jakościowym środków smarnych. Rozwiązania technologiczne, które znajdują zastosowanie w olejach, wnoszą nowe standardy, zapewniając m.in. oszczędność energii, zwiększenie trwałości smarowanych elementów oraz poprawę lepkości i stabilności oksydacyjnej. Zmianie ulegają bazy olejowe oraz uwzględniane są nowe generacje dodatków. W warunkach przemysłowych niejednokrotnie zastosowanie znajdują oleje o podwyższonej jakości.

W zakresie olejów przemysłowych zmiany technologiczne przebiegają wolniej, ale stawia się na dopasowanie środków smarnych do konkretnej aplikacji. Największy udział w rynku mają oleje hydrauliczne i maszynowe. W nieco mniejszej ilości sprzedaje się oleje przekładniowe, a także sprężarkowe, technologiczne i turbinowe.

Jak podaje Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, krajowy rynek środków smarnych w ubiegłym roku osiągnął poziom 232 tys. Stanowi to wzrost o 2,36% w porównaniu z 2014 r., natomiast segment przemysłowych środków smarnych wzrósł o 2,27%.

Parametry i właściwości olejów obiegowych

Spektrum zastosowania olejów obiegowych jest bardzo szerokie. Obejmuje ono bowiem m.in. układy obiegowe maszyn papierniczych oraz układy obiegowego smarowania łożysk i przekładni. Środki smarne tego typu znajdują również zastosowanie w innych układach obiegowych, które są często i szybko uruchamiane oraz pracujących w szerokim zakresie temperatur. Oleje obiegowe powinny zapewnić ochronę przed tworzeniem się osadów, przy bardzo dobrych właściwościach w zakresie oddzielania wody i powietrza. Ważna jest przy tym redukcja pienienia oraz ochrona przeciwzużyciowa zapewniająca trwałość smarowanych elementów, co zmniejsza koszty napraw. Trzeba również wspomnieć o ochronie przed korozją. Z kolei w pompach kluczowe miejsce zajmuje ochrona przed kawitacją i głośną pracą, np. olej obiegowy NP 100 produkowany jest na bazie wyselekcjonowanych olejów bazowych z udziałem wyższych kwasów tłuszczowych ze wzbogaceniem dodatkami funkcyjnymi. Olej obiegowy NP 100 znajduje zastosowanie przy smarowaniu niskotemperaturowych węzłów tarcia (do 90°C), maszyn i urządzeń do obróbki skrawaniem oraz jako czynnik chłodząco-smarujący, w tym w niskoobciążonych układach hydraulicznych wymagających stosowania oleju klasy L-HH. Może być również stosowany do mycia układów i instalacji przemysłowych. Z kolei oleje Tedex T powstają na bazie wysokojakościowych olejów mineralnych wzbogaconych pakietem dodatków jakościowych i obniżających temperaturę płynięcia. Środki smarne tego typu stosuje się głównie do smarowania przelotowego i kąpielowego szybkoobrotowych elementów maszyn włókienniczych, obrabiarek itp.

Parametry i właściwości olejów obiegowych

Ważnym parametrem olejów obiegowych jest lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C z uwzględnieniem metody badań według ASTM D-445 (np. 220 mm2/s), a także temperatura płynięcia według ASTM D-5950 (np. –6°C), temperatura zapłonu według normy PN-EN ISO 2592 (np. 250°C), własności demulgujące według PN-86/C-04065 (np. 15 min) oraz wskaźnik lepkości zgodny ASTM D-2270 (np. 97). Parametry olejów obiegowych to również odporność na pienienie zgodnie z normą ISO 6614 (np. sekwencja I – 10/0 ml/ml, sekwencja – II 30/0 ml/ml, sekwencja III – 10/0 ml/ml). Oleje obiegowe określa również test FZG według DIN 1354 (np. 12), korozja na stali zgodnie z ASTM D665 oraz korozja na miedzi według ISO 2160. Typowe specyfikacje i klasyfikacje środków smarnych tego typu (np. oleju Transmil CLP PM 220) to ISO VG 220, ISO-L-CKC/CKD, DIN 51517 cz. III CLP, US Steel 224, test FAG FE8, AGMA oraz kompatybilność z SRE NBR.

Na przykład z oferty firmy Castrol wybrać można m.in. olej Cresta ZFX 220. Jest to bezcynkowy olej cyrkulacyjny o dobrych właściwościach w zakresie utleniania stosowany w maszynach papierniczych. Z kolei oleje Magna 220, 320, 460 to oleje cyrkulacyjne przeznaczone do smarowania łożysk w systemach obiegowych oraz sprężarkach, gdy są zalecane oleje nie zawierające dodatków AW.

Olej Statoil LubeWay XA 150 stosuje się przy smarowaniu łożysk, kół zębatych i innych części maszyn. Substancja nie zawiera dodatków cynku, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, ale przy zapewnieniu właściwości technicznych chroniących przed zużyciem i korozją. Olej LubeWay XA 150 zawiera wysokorafinowaną parafinową bazę olejową bez dodatku cynku, która chroni przed zużyciem, korozją, utlenianiem i pienieniem. Ważna jest przy tym szybka separacja wody i uwalnianie powietrza.

Oleje obiegowe do maszyn papierniczych

Specjalne oleje obiegowe produkowane są z myślą o zastosowaniu w maszynach przemysłu papierniczego. Środki smarne tego typu powstają najczęściej przy użyciu hydrorafinowanych baz olejowych. Oprócz tego ważne są odpowiednio dobrane pakiety dodatków z bezpopiołowymi substancjami odpowiadającymi za poprawę właściwości smarnych. Wykorzystuje się również dodatki przeciwkorozyjne, działające przeciwwapiennie, demulgująco, przeciwrdzewnie oraz przeciwkorozyjnie.

Oleje obiegowe pracujące w maszynach papierniczych powinny zapewnić bardzo dobrą ochronę powierzchni smarowanych w łożyskach, pompach i przekładniach przy wysokiej stabilności termicznej oraz odporności na utlenianie. Oprócz tego od olejów obiegowych stosowanych w maszynach papierniczych wymaga się wysokich własności przeciwwapiennych, dobrych własności deemulgujących oraz odpowiedniej stabilności hydrolitycznej, zwłaszcza w sekcjach mokrych maszyn papierniczych. Ważne jest przy tym zapewnienie wysokiego poziomu ochrony antykorozyjnej elementów, zwłaszcza tych, które znajdują się w wilgotnym środowisku. Od oleju obiegowego oczekuje się czyszczenia układu w efekcie zmniejszenia ilości osadów w eksploatacji oleju.

Oleje sprężarkowe

Nowoczesne oleje, które powstały z myślą o pracy w kompresorach, niejednokrotnie bazują na węglowodorach syntetycznych. Istotna cecha produktów tego typu to również wysoki poziom odporności na utlenianie, co wydłuża okresy pomiędzy wymianami oleju. Specjaliści podkreślają, że przejście z konwencjonalnego oleju w kompresorze na produkty syntetyczne pozwala zmniejszyć koszty utrzymania instalacji sprężonego powietrza. W sprężarkach śrubowych z wtryskiem oleju okres pomiędzy wymianami oleju można wydłużyć do 5 tys. godzin pracy.

Typowy olej przeznaczony do sprężarek śrubowych ma jasnobrązową barwę, a prężność par w 20°C nie przekracza 0,5 Pa. Początek wrzenia następuje w temperaturze powyżej 280°C, natomiast gęstość w 15°C wynosi 875 kg/m3. Temperatura zapłonu to 230°C, a lepkość kinematyczna w 40°C osiąga 46 mm2/s.

Specjalne oleje dostępne są z myślą o kompresorach tłokowych. Niektóre produkty tego typu zawierają aktywne substancje biologiczne, mające za zadanie nie tylko podwyższenie ochrony przed korozją, ale także zwiększenie odporności na starzenie i zapobieganie odkładania produktów starzenia.

Ważne jest, aby oleje do pomp próżniowych miały niską prężność par, która jest odpowiednio dobrana do uzyskiwanej próżni. Kluczową rolę odgrywa dobra stabilność chemiczna i termiczna. Z kolei jako oleje do pomp próżniowych zastosowanie znajdują oleje bazowe powstające w procesie destylacji próżniowej głęboko rafinowanych olejów mineralnych. Niejednokrotnie celem otrzymywania niskiego poziomu próżni uwzględnia się oleje syntetyczne o bardzo niskiej prężności par. Na przykład Fuchs Renolin HD 30 to mineralny, uniwersalny olej typu HD do smarowania sprężarek tłokowych. Odpowiada wymaganiom stawianym olejom sprężarkowym klasy VCL i jest zalecany do sprężarek powietrza, których temperatura sprężania wynosi do 180°C. Właściwości fizykochemiczne oleju Renolin HD 30 charakteryzują się również niską skłonnością do koksowania, co minimalizuje ryzyko zapłonów. Z kolei olej Castrol Aircol PG 185 jest wysokiej jakości syntetycznym olejem sprężarkowych opartym na bazie poliglikoli do smarowania kompresorów przetłaczających węglowodory oraz gazy chemiczne. Olej zawiera inhibitory utleniania oraz korozji. Olej Aircol PG 185 może być stosowany z różnymi gazami. Są to np. skroplone naturalne gazy, takie jak metan, etan, ciekłe gazy z ropy naftowej (propan, butan) oraz gazy węglowodorowe – etylen, propylen, butylen.

Specjalne oleje obiegowo-sprężarkowe znajdują zastosowanie przy smarowaniu rotacyjnych sprężarek powietrza, które pracują w średnich warunkach eksploatacyjnych przy zróżnicowanych temperaturach pracy. Zastosowanie środków smarnych tego typu w energetyce obejmuje również zespolone układy pomp, sprężarki, turbiny z przekładniami i sprzęgłami, turbokompresory, a także śrubowe sprężarki powietrza, odśrodkowe turbosprężarki oraz sprzęgła hydrokinetyczne z przekładnią zębatą. Ważne jest, aby oleje tego typu spełniały lub przekraczały wymogi w zakresie turbin parowych i gazowych. Przykładowo oleje Corvus firmy Lotos znajdują zastosowanie przy smarowaniu rotacyjnym sprężarek powietrza pracujących w średnich warunkach eksploatacyjnych przy zróżnicowanych temperaturach pracy. Oleje tego typu znajdują zastosowanie m.in. w odśrodkowych turbosprężarkach typu Centac firmy Ingersoll – Rand oraz w sprzęgłach hydrokinetycznych z przekładnią zębatą produkcji Voith i Zamech.

Oleje do obiegowych układów smarowania

Specjalne oleje obiegowe znajdują zastosowanie w obiegowych układach smarowania. W instalacjach tego typu olej przechodzi przez punkt, który wymaga smarowania, po czym za pomocą linii powrotnej trafia do zbiornika oleju i jest ponownie użyty. Taka zasada działania jest przeciwieństwem układów z całkowitą utratą środka smarnego. Obiegowe układy smarowania realizują szereg dodatkowych funkcji, takich jak zapobieganie uszkodzeniom powstałym w efekcie korozji, usuwanie wody osadzającej się w wyniku kondensacji, utrzymywanie odpowiedniej temperatury punktów smarowania oraz odprowadzanie i filtrowanie cząstek wytworzonych poprzez tarcie mechanizmów w punktach tarcia.

W obiegowym systemie smarowania w pierwszej kolejności środek smarny jest rozdzielany za pomocą rezystorów hydraulicznych, takich jak zwężki pomiarowe, zawory pomiarowe i przepustnice. Niejednokrotnie zastosowanie znajduje rozdzielanie wolumetryczne przepływu wyjściowego realizowane poprzez ograniczniki przepływu lub dozowniki progresywne. Rozdzielanie wolumetryczne może wykorzystywać również pompy wieloobwodowe – pompy zębate, pompy tłokowe z jedną pompą dla każdego punktu smarowania. Rzeczywista wielkość przepływu możne być kontrolowana elektronicznie lub wizualnie. Przydatne rozwiązanie stanowią systemy do kompleksowego monitorowania i informowania o poziomach ostrzegawczych.

Na przykład olej Shell Morlina S 2 B 150 zapewnia dobrą separację wody, co zapewnia utrzymanie ciągłości filmu smarowego pomiędzy silnie obciążonymi częściami. Ważna jest przy tym dobra charakterystyka uwalniania pęcherzyków powietrza, która pozwala na wydłużenie trwałości pomp cyrkulacyjnych. Nie tworzy się emulsja również w obecności wody. Środek smarny tego typu znajduje zastosowanie w systemach obiegowych maszyn, łożysk walcowych, a także w zamkniętych systemach smarowania przekładni.

Podsumowanie

Oleje obiegowe bardzo często znajdują zastosowanie w maszynach lekko obciążonych. Produkty tego typu w swoim składzie nie zawierają cynku. Ważny jest przy tym wysoki wskaźnik lepkości i zapłonu oraz odporność na utlenianie. Są to również oleje mineralne powstałe w oparciu o oleje naftenowe bez dodatków. Specjalne oleje obiegowe stosuje się w maszynach papierniczych. W szczególności chodzi o smarowanie łożysk wałeczkowych i ślizgowych, a także pomp próżniowych.

 

Janusz Kociemba

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub w konfiguracji usługi. Polityka prywatności.