Trendy technologiczne w przemyśle 2019

Marek Kozłowicz, redaktor prowadzący „Industrial Monitor”

 

Trendy technologiczne w przemyśle 2019

TREND 1. Roboty przemysłowe i współpracujące pożądane

Źródło: IFR

Raport Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) wskazuje na stały wzrost inwestycji w roboty przemysłowe. Światowa sprzedaż robotów przemysłowych podwoiła się w latach 2013-2017 (114%), natomiast na kolejne trzy lata (2018-2021) szacuje się 14% średni roczny wzrost sprzedaży na całym świecie. Jest to wynik postępującej automatyzacji procesów produkcyjnych. Według IFR Polska jest rynkiem wschodzącym z przyspieszającym tempem instalacji robotów, zwłaszcza od roku 2014. Nasz rynek jest atrakcyjny szczególnie jeśli chodzi o produkcję w branży motoryzacyjnej, chemicznej oraz metalowej i maszynowej. Gęstość robotyzacji stale rośnie, jednak liczba robotów na 10 000 pracowników jest nadal niższa w porównaniu z Czechami, Słowacją i Węgrami – wynosi 36 jednostek na 10 000 pracowników (w branży automotive 165 jednostek na 10 000 pracowników, pozostałe branże – 24). W 2017 roczna sprzedaż robotów w Polsce wzrosła o 16% do rekordowej liczby 1891 jednostek. Łączną liczbę robotów zainstalowanych w Polsce IFR szacuje na około 11 400 jednostek (dane na koniec 2017). Według analityków IFR, jeżeli europejska gospodarka będzie nadal doświadczała wzrostu, w latach 2018-2021 bardzo możliwy jest wzrost instalacji robotów w Polsce na poziomie 15-20%.

– Wiele firm w Polsce sprawdza możliwości i rozważa inwestycje w rozwiązania robotyczne – mówi Marcin Gwóźdź, menedżer ds. rozwoju sprzedaży w Polsce, Universal Robots. – Szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw proces budowania świadomości i podejmowania decyzji o zastosowaniu nowych technologii jest złożony, jednak podobnie jak IFR optymistycznie patrzymy na rozwój polskiego rynku. Boom jest jeszcze przed nami.

W raporcie z 2018 roku IFR wyróżnia wiele przełomowych technologii, takich jak koncepcja współpracy ludzi z maszynami oraz łatwość programowania robotów, które przyczynią się do podnoszenia wydajności produkcji i rozszerzania zakresu zastosowań robotów. Pierwszy robot współpracujący został wprowadzony na rynek 10 lat temu przez duńską firmę Universal Robots A/S. Obecnie niemal każdy dostawca robotów przemysłowych ma już w swojej ofercie aplikacje przystosowane do bezpośredniej współpracy z ludźmi.

 

TREND 2. Więcej fabryk podłączonych do sieci

Fot. ZEBRA

Do 2022 r. liczba zakładów produkcyjnych w pełni podłączonych do sieci wzrośnie dwukrotnie, wynika z badania „Sektor Produkcji – Perspektywa Pięciolecia”, przeprowadzonego na zlecenie firmy Zebra Technologies. Okazuje się, że aż 48% ankietowanych planuje wykorzystanie technologii RFID w prowadzonym biznesie, a połowa (50%) badanych oczekuje wdrożenia technologii RTLS.

– Ankietowani są otwarci na wprowadzenie innowacji do swoich przedsiębiorstw, 50% respondentów wskazuje na elastyczność pod względem dostosowania się do zmiennego popytu na rynku jako jedną z głównych strategii biznesowych – zauważa Piotr Miszczak, Sales Engineer w Zebra Technologies. Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things, IIoT) to jedno z rozwiązań technologicznych, które umożliwia monitorowanie prowadzonych procesów w firmie, w tym stan zasobów oraz zapasów. IIoT odmienia przemysł produkcyjny i przedsiębiorstwa zwiększają stopień wykorzystania technologii RFID jako zaawansowanego narzędzia do przekształcania fizycznych materiałów w zasoby cyfrowe, które w hali produkcyjnej można z łatwością śledzić w czasie rzeczywistym. Stosowanie tej technologii do optymalizacji produkcji uważane jest przez respondentów za jedną z głównych korzyści płynących z wdrożenia technologii IIoT w połączonej fabryce. Możemy spodziewać się również wzrostu wykorzystania technologii RFID do śledzenia produkcji w toku i monitorowania wyrobów opuszczających zakład.

 

TREND 3. Jeszcze więcej cyberataków

Fot. ASTOR

Rozwój nowych technologii wiąże się z eskalacją cyberzagrożeń. Ostatni raport firmy Fortinet wskazuje, że liczba ataków na firmy wciąż rośnie, a większość z nich odbywa się w weekendy i święta. Stosunkowo łatwym celem są urządzenia mobilne, cyberprzestępcy rozwijają narzędzia do cryptojackingu i oferują je w wersji „as-a-service” (jako usługę), botnety są coraz trudniejsze do wykrycia, a zwiększający się udział ruchu szyfrowanego stanowi wyzwanie dla tradycyjnych rozwiązań bezpieczeństwa.

Cyberprzestępcy stale rozwijają swoje narzędzia i wykorzystują coraz bardziej zautomatyzowane techniki ataków – zauważa Jolanta Malak, dyrektor regionalna Fortinet w Polsce. – Widać więc wyraźnie, jak ważne jest stosowanie rozwiązań do wykrywania i oceny zagrożeń w czasie rzeczywistym. Organizacje potrzebują zintegrowanych rozwiązań bezpieczeństwa, które obejmują całe środowisko sieciowe. To konieczne, aby poradzić sobie z coraz bardziej zaawansowanymi współczesnymi cyberatakami. Niewspółpracujące i niezintegrowane rozwiązania, systemy starszej generacji oraz niska znajomość zasad bezpieczeństwa wśród pracowników nadal są największymi czynnikami ryzyka.

Motywy ataków na sieci przemysłowe są różne – od zamiaru popełnienia przestępstwa, poprzez wywołanie zakłóceń operacyjnych, aż po zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie firma CyberX wśród najpopularniejszych podatności spotykanych w sieciach ICS i IIoT wymienia: fizyczną separację („Air-gap”), nieaktualne systemy Windows, słabe uwierzytelnianie, brak ochrony antywirusowej, nieznane urządzenia, znane złośliwe oprogramowanie w sieci, protokoły zdalnego sterowania oraz bezprzewodowe punkty dostępowe (WAP) jako kierunki ataku, a także dużą liczbę urządzeń wrażliwych na atak. Jaka jest w takim razie recepta? Po pierwsze, należy wdrażać wielowarstwową ochronę z ciągłym monitorowaniem. Po drugie, proaktywnie usuwać najważniejsze podatności. Po trzecie, edukować pracowników zakładu i egzekwować zasady. A po czwarte, usunąć barierę pomiędzy działami OT i IT.

 

TREND 4. Technologie immersyjne na usługach wydajności, efektywności i bezpieczeństwa

Fot. Transition

Rozwiązania z obszaru Immersive Technology (rzeczywistość rozszerzona, wirtualna i mieszana) coraz częściej będą wspomagać realizację szeregu działań w terenie przez pracowników tzw. pierwszej linii wsparcia (ang. „front-line workers”). W efekcie wykorzystanie tych technologii pomoże podnieść wydajność, efektywność oraz bezpieczeństwo ludzi, maszyn i procesów. O komentarz poprosiliśmy Adama Gąsiorka, Dyrektora Operacyjnego ds. R&D w Transition Technologies PSC – polskiej firmy wdrażającej wspomniane technologie dla klientów przemysłowych na rynku globalnym.

– Rozwiązania klasy Augmented/Mixed/Virtual/Assisted Reality znajdują zastosowanie zarówno w tzw. „procesówce”, czyli branżach energy/oil/gas, jak i w produkcji dyskretnej do celów digitalizacji pracy („digital workflow”) i bieżącego wsparcia/asysty pracownika w trakcie wykonywania jego obowiązków w terenie jak i w scenariuszach szkoleniowych. To, czy zaaplikować je do asysty, czy do treningu, będzie zależało od takich czynników, jak stopień skomplikowania realizowanych inspekcji/procedur, częstotliwość ich wykonywania, dokładność vs. szybkość realizacji, konsekwencje popełnianych błędów czy chociażby budżet, jaki organizacja chce przeznaczyć na pilotaż lub wdrożenie AR/MR/VR. Niezależnie od scenariusza i branży cele do osiągnięcia poprzez AR/MR/VR są wspólne – poprawić bezpieczeństwo pracy pracownika pierwszej linii, podnieść jego efektywność, umożliwić przyswajanie wiedzy i dzielenie się nią wśród kadr oraz zmniejszyć liczbę błędów popełnianych np. z powodu presji czasu, zmęczenia czy luki kompetencyjnej. Przyjrzyjmy się więc pierwszemu obszarowi – bezpieczeństwu. W przemyśle energetycznym, bazującym na paliwach kopalnych jak ropa i gaz, elektrowniach jądrowych i elektrowniach węglowych, liczba ofiar śmiertelnych w pracy podczas realizacji zadań utrzymaniowych jest dwa i pół razy wyższa niż w branży budowlanej i siedem razy wyższa niż w przemyśle. Wśród wszystkich branż śmiertelność w obszarze serwisu i utrzymania jest pięć razy wyższa niż średnia we wszystkich innych połączonych działaniach. To samo dotyczy wypadków, ponieważ pracownicy wykonujący prace konserwacyjne są bardziej narażeni na trudne warunki środowiskowe, miejsca o ograniczonej przestrzeni, niebezpieczne substancje, opary i fizyczne zagrożenia, takie jak promieniowanie, hałas i wibracje. Praca ta związana jest często z dużą presją wynikającą z konieczności szybkiego zakończenia procedury, aby zminimalizować czas, w którym zasób pozostaje niesprawny. Czynnikiem, najczęściej wskazywanym jako źródło wypadków, jest ludzki błąd. Według badań przyczyna ta jest wskazywana w ponad 70% przypadków.

Dzięki niesamowitemu postępowi, jaki dokonał się w 2018 r. w obszarze „wciągających technologii” (bo chyba tak po polsku powinniśmy nazywać AR/MR/VR), firmy przemysłowe mają znacznie bogatszą wiedzę i zrozumienie na temat tego, w jaki sposób AR/MR/ VR i rozwiązania „hands-free” mogą podnieść świadomość sytuacyjną wśród załóg pierwszej linii i wspierać cyfrowy przepływ pracy oraz redukcję niezamierzonych ludzkich błędów, poprawiając jednocześnie jakość wykonywanych zleceń i zmniejszając straty operacyjne.

 

TREND 5. Cztery hamulce przemysłu 4.0

Źródło: Deloitte

Koncepcja Przemysłu 4.0 zakłada wzajemne wykorzystywanie automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych w celu podejmowania optymalnych decyzji o kierunkach działań rozwojowych. Informacje pozyskiwane są ze źródeł fizycznych i cyfrowych oraz przetwarzane i wymieniane z wykorzystaniem nowych technologii, m.in. Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości.

Z globalnego badania firmy doradczej Deloitte „Paradoks Przemysłu 4.0. Pokonywanie przeciwności na drodze przekształceń cyfrowych” wynika, że dla ponad połowy respondentów głównym celem inwestycji w transformację cyfrową jest ulepszenie trwających już procesów. Na zwiększenie innowacyjności wskazuje natomiast tylko 23 proc. firm. Na taki stan rzeczy mają wpływ sprzeczności występujące w obszarach związanych ze strategią, łańcuchem dostaw, talentami i inwestycjami. Stanowią one przeszkody, które hamują przedsiębiorstwa w dążeniu do pełnej transformacji cyfrowej.

Paradoks w obszarze strategii wiąże się z tym, że pomimo postrzegania transformacji cyfrowej jako strategicznego priorytetu, wprowadzane w firmach usprawnienia technologiczne mają na celu raczej zabezpieczenie działalności i utrzymanie obecnej pozycji niż rozwój nowych modeli biznesowych i produktów. Drugim hamulcem jest paradoks talentów. Jest on widoczny w sprzecznych odpowiedziach badanych firm, które upatrują największych wyzwań w poszukiwaniu talentów, a z drugiej strony deklarują, że już dysponują specjalistami z odpowiednimi kwalifikacjami do wspierania transformacji cyfrowej. Kolejny paradoks wiąże się z łańcuchem dostaw, który dzięki użyciu zaawansowanych technologii stanowi priorytetowy obszar przedsiębiorstwa, pozwalający na podejmowanie niezwykle przejrzystych decyzji i uelastycznienie organizacji. Tymczasem ponad połowa respondentów wskazała łańcuch dostaw jako główny przyszły obszar inwestycyjny, który jednak tylko jedna trzecia badanych firm postrzega jako siłę napędową innowacji, a mniej niż jedna czwarta przyznaje dyrektorom ds. łańcucha dostaw kluczową rolę podczas podejmowania decyzji związanych z transformacją cyfrową.

Ostatni wytypowany przez Deloitte paradoks dotyczy innowacji. Do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i zaawansowanych technologii skłania firmy najczęściej chęć usprawnienia dotychczasowych procesów, a nie zwiększenie innowacyjności organizacji, która jest celem tylko dla jednej czwartej badanych. Jak podkreślają eksperci, takie podejście ma sens jedynie w fazie testowej, kiedy firma zakłada budowanie fundamentów pod transformację cyfrową oraz przygotowuje i szkoli kadrę. Później trzeba jednak spojrzeć szerzej na możliwości wykorzystania zachodzących zmian, by nie stracić swojej przewagi konkurencyjnej.

Z badania Deloitte wynika również, że 90 proc. firm zbiera dane ze świata fizycznego, ale tylko 70 proc. dokonuje ich analizy, a jeszcze mniej, bo jedynie 54 proc., na podstawie zebranych informacji podejmuje decyzje w czasie rzeczywistym.

Doskonałym przykładem jest podejście części przedsiębiorstw do utrzymania majątku trwałego mówi Łukasz Kuszyński, ekspert w zespole Energii, Zrównoważonego Rozwoju i Analiz Ekonomicznych Deloitte. – Choć stopień opomiarowania ich urządzeń jest z roku na rok coraz wyższy, tworzone są bardziej złożone raporty i zestawienia, to wnioski z ich analizy nie znajdują odpowiedniego odzwierciedlenia w procesie decyzyjnym – ustępując miejsca utartym przez lata schematom postępowania. Spółki świadomie inwestujące w cyfrową transformację muszą jednak dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać ciągłość pętli fizyczno-cyfrowej, rozumianej jako ciągła digitalizacja danych pochodzących z fizycznego świata, ich agregacja, analiza, a ostatecznie przełożenie na decyzje.

 

TREND 6. Możliwości 10 technologicznych kół napędowych

Źródło: Gartner

Firma Gartner wytypowała 10 najważniejszych trendów technologicznych, które w 2019 r. i w latach kolejnych będą w coraz większym stopniu wykorzystywane. Warto sprawdzić, jak bardzo ich funkcjonalności wpisują się w przedmiot prowadzonej działalności.

Autonomous things – to zastosowanie sztucznej inteligencji w zadaniach wykonywanych wcześniej przez ludzi. Na przykład w Internecie Rzeczy nowej generacji (Internet of Autonomous Things, IoAT) możliwe jest nie tylko przesyłanie informacji, ale także wydawanie poleceń i sterowanie.

Augmented analytics – rozszerzona analityka opiera się na rozwiązaniach umożliwiających prowadzenie nawet najbardziej zaawansowanych analiz rosnących ilości danych, a więc i odkrywanie nowych zależności. Gartner przewiduje, że do 2020 r. ponad 40% działań związanych z zadaniami z zakresu danych zostanie zautomatyzowanych, co zwiększy produktywność i szersze wykorzystanie danych.

AI-driven development – rozwój oparty na sztucznej inteligencji obejmuje narzędzia, technologie i najlepsze praktyki w zakresie jej osadzania w aplikacjach i wykorzystywaniu do tworzenia narzędzi. Rozszerzona analityka, automatyczne testowanie, automatyczne generowanie kodów i automatyczne opracowywanie rozwiązań przyspieszą proces rozwoju i umożliwią szerszemu gronu użytkowników tworzenie aplikacji.

Digital twins – technologia umożliwiająca tworzenie i łączenie cyfrowych reprezentacji obiektów, procesów i systemów (np. produkcyjnych). Obecnie działania z tego zakresu skoncentrowane są na IoT, co ma ułatwić monitorowanie i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym w zakresie konserwacji, niezawodności i wydajności.

Empowered edge – wzmocnienie roli przetwarzania brzegowego jako sposobu na szybsze zbieranie danych. Gartner przewiduje, że do 2028 r. coraz więcej czujników, pamięci masowej, obliczeń i zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji lokowanych będzie w urządzeniach brzegowych. Inteligencja będzie przesuwać się w kierunku krawędzi w różnych urządzeniach końcowych, od urządzeń przemysłowych, przez ekrany, smartfony, po generatory samochodowe.

Immersive experience – do 2028 r. technologie takie jak rozszerzona rzeczywistość (AR), mieszana rzeczywistość (MR) i wirtualna rzeczywistość (VR), wygenerują nowe „wciągające” doświadczenia. Do 2022 r. liczba eksperymentujących z tymi technologiami przedsiębiorstw wzrośnie do 70%, a 25% produkować będzie rozwiązania wykorzystujące ich możliwości.

Blockchain – zaczną się wreszcie pojawiać dojrzałe projekty wykorzystujące w większym stopniu możliwości rozproszonych rejestrów, co m.in. zwiększy bezpieczeństwo transakcji, weryfikację płatności oraz walidację produktów w całym łańcuchu dostaw.

Smart spaces – nastąpi ewolucja inteligentnych przestrzeni (np. inteligentnych fabryk), dających możliwości współdziałania ludziom i systemom w coraz bardziej otwartych, połączonych, skoordynowanych i inteligentnych ekosystemach. Wspierająco na ich przyspieszoną dostawę będzie oddziaływać integracja technologii związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, rozproszonych rejestrów, digital twins oraz przetwarzania kwantowego.

Digital ethics and privacy – wzmocnią się etyczne postawy obszarze gospodarowania danymi osobowymi, firmy będą walczyć o zaufanie klientów, powstaną nowe regulacje prawne w tym zakresie.

Quantum computing – przetwarzanie kwantowe oparte na superkomputerach potrafiących teoretycznie dokonywać milionów obliczeń jednocześnie jest w fazie rozwoju. Zastosowanie tej przełomowej metody w formie niedrogiej usługi może w przyszłości zmienić kształt wielu branż. Z analiz ekspertów Gartnera wynika, że do 2023 r. nawet 20% organizacji będzie inwestować w projekty z zakresu quantum computing, podczas gdy dziś jest to jeszcze około 1%.

 

Trend 7. Wzrost popytu na „ludzi technologii”

Fot. Bergman

Inwestycja w dobrych inżynierów to jeden ze sposobów na podniesienie wydajności i jakości procesów. Warto sprawdzić, jak wygląda sytuacja na rynku, szczególnie w obliczu ich ograniczonej dostępności.

– Trendy rynku pracy w branży przemysłowej nie różnią się wiele od ogólnych trendów panujących od dłuższego czasu – wyjaśnia Monika Paciorkowska-Krawców, Senior Technical Recruiter/Team Leader, Bergman Engineering. – W pierwszej kolejności można wspomnieć większą ilość pracy w stosunku do liczby pracowników. Brakuje pracowników najniższego szczebla, dalej tych posiadających specyficzne uprawnienia (SEP, TIG/MAG, obsługa wózków widłowych) czy konkretną wiedzę, umiejętności i doświadczenie (obsługa konkretnych maszyn, np. frezarek/tokarek CNC, wtryskarek) na kadrze inżynierskiej i zarządzającej kończąc.

Niezmiennie najbardziej pożądane specjalizacje to: automatyka przemysłowa, robotyka, elektryka, a także wybrane kompetencje miękkie, takie jak zarządzanie informacją, zarządzanie projektami oraz zarządzanie zespołami. Konsekwencją tej sytuacji jest wciąż zwiększająca się wartość pracowników, którą co bardziej wykwalifikowani specjaliści po prostu czują. Pracownicy wiedzą, jak ważnym są zasobem dla pracodawców i śmielej prowadzą z nimi rozmowy dotyczące oczekiwań nie tylko wysokości wynagrodzeń, ale też innych warunków pracy czy benefitów.

Najczęściej oczekiwania finansowe specjalistów przewyższają oferowane przez pracodawców kwoty. Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, bardzo często zawyżają swoje oczekiwania w stosunku do specjalistów z większym doświadczeniem. Wynika to z braku wiedzy dotyczącej panujących standardów. Specjaliści z rocznym czy dwuletnim doświadczeniem podają kwoty zbliżone do zarobków specjalistów z 4–5-letnim stażem. Być może mają poczucie, że wykonują te same zadania, co osoby z większym doświadczeniem na tożsamym stanowisku. Niestety, pracodawcy nie są skłonni do wypłacania większych wynagrodzeń, ponieważ młodsi specjaliści nie mają takiej wiedzy, tempa i jakości pracy w porównaniu do inżynierów z dłuższym stażem. Swoje oczekiwania rzadziej zawyżają osoby z 2–5-letnim doświadczeniem ze względu na większą świadomość wysokości wynagrodzeń.

Mała liczba dostępnych pracowników przekłada się na walkę o najlepszych, więc mimo wszystko można zauważyć wzrost wynagrodzeń. Widać bardzo dużą walkę o pracownika, który chce odejść. Pracodawcy wiedzą, że utrzymanie pracownika jest tańsze niż pozyskanie z zewnątrz nowego oraz wdrożenie go w specyfikę swojej firmy i realizowanych zadań. Standardem jest składanie tzw. kontrofert w momencie, gdy pracownik składa wypowiedzenie.

Dalej walkę o pracownika wspierają różnorodne pakiety benefitów. Opieka medyczna, ubezpieczenie, karty sportowe czy pakiety socjalne to standard oczekiwany przez kandydatów do pracy. Coraz bardziej popularne stają się możliwości pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy. Wynika to z faktu nacisku młodych osób, wchodzących na rynek pracy, na popularny work-life balance. Zapotrzebowanie na inżynierów ciągle rośnie, co może przełożyć się na jeszcze większe oczekiwania pracowników. Dodatkowo świadomość swojej atrakcyjności na rynku pracy potęguje ten efekt.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub w konfiguracji usługi. Polityka prywatności.